2019-10-03

Rolniczy Handel Detaliczny czy Sprzedaż Bezpośrednia- Co wybrać?

W celu korzystania z programu Wsparcia Pszczelarstwa prowadzonego przez KOWR umożliwiającego zakup refundowanego sprzętu pszczelarskiego, niezbędnym warunkiem staje się oświadczenie pszczelarza (zawarte w umowie ze związkiem pszczelarskim), że wprowadza w sposób zgodny z prawem produkty pszczele do obrotu handlowego.

Zarówno prowadzenie sprzedaży bezpośredniej, jak i RHD, jak również sprzedaż do podmiotów gospodarczych, które wystawiły tzw. Fakturę RR dla pszczelarza są spełnieniem wymaganych warunków zgodnego z prawem wprowadzania produktów pszczelich do obrotu handlowego.

Rolniczy Handel Detaliczny – najprostsza forma legalnej sprzedaży miodu, przy czym możliwe jest przetwórstwo oraz sprzedaż wytworzonej żywności konsumentom końcowym.

Sprzedaż Bezpośrednia – jest to również sprzedaż finalnemu konsumentowi z tą różnicą, że produkty nie mogą być przetworzone

Jak rozpocząć

30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, należy złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wniosek nie podlega zatwierdzeniu. Rejestracja odbywa się za pomocą decyzji administracyjnej i nie jest zwykle poprzedzona kontrolą.

Należy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów do Powiatowego Lekarza weterynarii. W przypadku pszczelarzy wymagane jest też oświadczenie potwierdzające utrzymywanie pszczół. Po złożeniu powyższych dokumentów powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzją o wpisie do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią.

Cechy

- można prowadzić w odpowiednio przygotowanym budynku gospodarczym lub mieszkalnym (w tzw. kuchniach przydomowych),

- należy zachować  podstawowe zasady higieny (podłoga i ściany łatwe do utrzymania czystości),

- utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie technicznym, łatwym do dezynfekcji,

- sprzedaż końcowym konsumentom może odbywać się na terenie gospodarstwa, na targach, kiermaszach,

- od 1 stycznia 209 r. możliwa jest sprzedaż na rzecz konsumenta finalnego (szkoły, stołówki itp.),

- produkty można sprzedawać na terenie województwa gdzie dokonano produkcji oraz powiatów ościennych w innym województwie,

- sprzedawane produkty powinny mieć etykietę

- przychody ze sprzedaży w ramach RHD od 1 stycznia 2019 r. wolną od podatków zwiększono do kwoty 40 000 zł a powyżej tej sumy pszczelarz będzie zobowiązany zapłacić 2% podatek ryczałtowy,

- wymogiem jest posiadanie 2 pomieszczeń,

- sprzedaż bezpośrednia powinna być prowadzona w wyodrębnionym pomieszczeniu przeznaczonym jedynie do tej działalności, łatwym do utrzymania czystości,

- pomieszczenie produkcyjne powinno mieć dostęp do bieżącej wody i odprowadzenia ścieków,

- opakowanie powinno podsiadać etykietę,

- w ramach sprzedaży bezpośredniej można sprzedawać swoje produkty konsumentowi końcowemu:

1. w miejscu produkcji,

2. odbiorcom prowadzącym sprzedaż konsumentowi końcowemu (sklepy i restauracje, stołówki),

3. na jarmarkach i festynach oraz targowiskach,

4. z urządzeń dystrybucyjnych,

- obowiązuje również ograniczenie geograficzne sprzedaży – produkty można sprzedawać na terenie województwa gdzie dokonano produkcji oraz województw ościennych,

- w sprzedaży bezpośredniej nie ma określonych limitów ilościowych.

Jaką dokumentację należy prowadzić

Pszczelarz ma obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żywności oraz ma obowiązek oznakowania miejsca sprzedaży.

Dokumentacja określająca ilość zbywanej żywności powinna zawierać (odrębnie na każdy rok):

- numer kolejnego wpisu,

- datę uzyskania przychodu,

- kwotę przychodu,

- przychód narastająco od początku roku,

- ilość i rodzaj zbytej żywności

Powyższe informacje zamieszcza się po każdorazowym zbyciu żywności i przechowuje przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona. Ewidencja sprzedaży musi być dostępna w miejscu sprzedaży.

Oznakowanie miejsca zbywania żywności musi być czytelne i widoczne dla konsumenta czyli:

- zawierać napis – Rolniczy Handel Detaliczny

- wskazywać dane: imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres, weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny

Pszczelarz ma obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żywności.

Dokumentacja określająca ilość zbywanej żywności powinna zawierać (odrębnie na każdy rok):

- numer kolejnego wpisu,

- datę uzyskania przychodu,

- kwotę przychodu,

- przychód narastająco od początku roku,

- ilość i rodzaj zbytej żywności

Powyższe informacje zamieszcza się po każdorazowym zbyciu żywności i przechowuje przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona. Ewidencja sprzedaży musi być dostępna w miejscu sprzedaży.